Dragon Ocean Đ? S?n là siêu qu?n th? ngh? d??ng trên m?t bi?n l?n nh?t Vi?t Nam. Khác v?i đ?i d? án Vinhomes C? Loa, Dragon Ocean Đ? S?n thành l?p toàn v?n phía bên trên m?t bi?n đem đ?n tr?i nghi?m ngh? d??ng gi?a không khí b?n b? là bi?n. D? án khu du l?ch Đ?i R?ng hoàn thành s? góp ph?n đ?a H?i Phòng bi?n thành đi?m đ?n ch?n l?a du l?ch thú v? c?a Vi?t Nam và toàn c?u.? Tên Th??ng M?i: Dragon Ocean Đ? S?n? V? trí: P. V?n H??ng, Q. Đ? S?n, Tp. H?i Phòng? Ch? Đ?u T?: T?p Đoàn Geleximco? Di?n tích : 480ha? Lo?i hình phát tri?n: Bi?t th? ngh? d??ng, Shophouse, Minihotel, Condotel? Ti?n ích: Sân golf 27 h?,Trung tâm h?i ngh?, Khách s?n 5 sao; Resort; Khu ph? kinh t?; Bi?n nhân t?o; B? b?i n??c ng?t, b? b?i n??c m?n; Công viên n??c; Khu vui ch?i & gi?i trí…? Kh?i gian thi?t k?: 5 năm, t? năm 2019 t?i 2023 https://trannghia.net/du-an/dragon-ocean-do-son/ https://trannghia.net/du-an-doi-rong-do-son/