Khu ph?c h?p Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. Dragon Ocean Đ? S?n là siêu t? h?p ngh? d??ng qu?c t? t?i vùng du l?ch DUY NH?T Vi?t Nam, mang đ?n m?t th?m m? hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Khi du l?ch Đ? S?n phát tri?n trong 2-3 năm t?i, Dragon Ocean s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? tăng tr??ng này. Là khu du l?ch qu?c t? v?i quy mô h?n 480ha đ?t khai hoang hoàn toàn, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n có v? trí lý t??ng, h?u tình, đ??c thiên nhiên ?u đãi. M?t trong nh?ng đi?m n?i b?t c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km, dài 23 ha. Bãi bi?n có đi?m đ?c đáo là n??c luôn trong xanh, trái ng??c hoàn toàn v?i Đ? S?n là n??c bi?n đ?c. The Dragon Ocean Đ? S?n là tên chính th?c c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p đoàn Geleximco tri?n khai t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n đ??c h??ng t?i là qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n l?n nh?t mi?n b?c, v?i di?n tích 480ha, d? án s? cung c?p m?t s?n ph?m v?i ch?t l??ng cao nh?t. Ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng là ti?m năng và b?t đ?ng s?n đ?t giá.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/